ÖVERKLAGNINGSGUIDER

De flesta plattformar inom sociala medier ger dig möjlighet att överklaga beslut om ditt innehåll. Vad som är möjligt att överklaga kan däremot skilja sig åt mellan olika företag. Det här är en kort förklaring av dina valmöjligheter och hur beslut fattas på varje företag.

Överklagan till Twitter

Vad kan användare överklaga?

Användare kan överklaga permanenta kontoavstängningar eller låsta konton, förlorad åtkomst till live-funktioner på Twitter såsom ljud- och videoströmning, och brott mot Twitters regler på tweet-nivå.

Twitter svarar på upphovsrättsanmälningar som skickas enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) och de skickar också upphovsrättsanmälningar till Lumen (med anonymiserade användardata). Användare kan överklaga beslut som fattats enligt DMCA genom att skicka in en motanmälan. Läs det här om du vill veta mer om upphovsrättsrelaterade borttagningar.

Twitter har flera olika sätt att tillämpa begränsningar på, och dessa kan användas för konton, direktmeddelanden eller tweets. Twitter kan begränsa en tweets synlighet (i sökresultat, svar och tidslinjer), kräva att en användare raderar en tweet eller dölja en tweet som bryter mot reglerna i väntan på åtgärder från användaren. Användare kan överklaga fall där Twitter kräver att en tweet ska raderas.

På kontonivå kan Twitter kräva redigering av media eller profiler om dessa bryter mot policyerna. De kan också sätta ett konto i åskådarläge vilket begränsar förmågan att tweeta eller interagera med innehåll. Twitter kan också tillfälligt låsa konton i väntan på att ägarskap verifieras med ett telefonnummer eller e-postadress. Permanent avstängning tar bort kontot från den globala vyn. 

För innehåll som inte strider mot policyerna kan de förse en tweet med ett varningsmeddelande eller begränsa åtkomst till innehåll i ett särskilt land.

För mer information om tillämpningsalternativ, besök den här sidan.

Hur kan användare överklaga? 

Användare kan överklaga en kontoavstängning eller låst/begränsat konto via plattformens gränssnitt eller genom att skicka in det här formuläret.

Om Twitter kräver att en tweet ska raderas kommer de att skicka ett e-postmeddelande till användaren. Användaren kan därefter överklaga till Twitter via anvisningarna i mejlet om användaren anser att Twitters personal har begått ett fel.

Användare kan skicka en DMCA-motanmälan genom att svara på det ursprungliga e-postmeddelandet som skickades av Twitter. Då ska följande information ingå:

  • En fysisk eller elektronisk signatur (det räcker att du skriver hela ditt namn);
  • Identifikation för materialet som har tagits bort eller vars åtkomst har inaktiverats, samt platsen där materialet visades före det togs bort eller åtkomsten till materialet inaktiverades (beskrivningen från upphovsrättsanmälan är tillräckligt);
  • Ett uttalande under ed om att du i god tro anser att materialet tagits bort eller inaktiverats till följd av ett misstag eller felaktig identifikation av materialet som ska tas bort eller inaktiveras; och
  • Ditt namn, adress och telefonnummer, och ett uttalande där du godkänner jurisdiktionen för Federal District Court för det juridiska distrikt där adressen är belägen, eller om din adress ligger utanför USA, ett juridiskt distrikt där Twitter kan finnas, och att du godkänner ärendets behandling från personen som överlämnade anmälan enligt underavsnitt (c)(1)(C) eller en sådan persons ombud.

Om din motanmälan är giltig kommer Twitter utan dröjsmål att vidarebefordra en kopia till personen som skickade den ursprungliga anmälan. Detta innebär att kontaktuppgifterna som skickas i en motanmälan delas med personen som skickade den ursprungliga anmälan. 

Om upphovsrättsägaren inte accepterar att innehållet togs bort på felaktiga grunder eller felaktig identifikation, så kan de vidta juridiska åtgärder. Twitter uppmanar användare till att vara helt säkra på att de i god tro anser att materialet felaktigt togs bort, och att de förstår påföljderna av att skicka in en falsk överklagan.

Vad händer efter det?

Varje överklagan granskas manuellt av en medlem i supportteamet. Om det är möjligt så tilldelar Twitter lokala teammedlemmar när specifikt kulturellt innehåll ska granskas.

Vad kan användare göra om överklagan får avslag?

I de flesta fall har användare fortfarande full åtkomst till sitt konto och data även om det har stängts av. Twitter inaktiverar endast konton helt och hållet vid grova fall av missbruk. Om en användare vill att det avstängda kontot ska inaktiveras ska hen skicka en begäran om inaktivering.

Överklagan till Instagram

Vad kan användare överklaga?

Beslut om innehåll (t.ex. inlägg, kommentarer, stories) som tas bort från Instagram eller kontoavstängning efter brott mot community-riktlinjerna kan överklagas. Konton som upprepade gånger bryter mot community-riktlinjerna eller användarvillkoren kan tas bort permanent utan möjlighet till överklagan.

Instagram säger att användare kan begära en granskning i ”de flesta fall”. Vissa typer av innehållsborttagning kan inte överklagas, men Instagram håller på att ”lägga till fler alternativ”. 

Hur kan användare överklaga?

Användare kan överklaga beslut om borttagning (innehåll och kontoavstängning) via rapporteringsfunktionen i appen som finns under ”inställningar”. 

Om en användares konto har inaktiverats och användaren anser att beslutet är felaktigt så kan hen överklaga beslutet genom att fylla i det här formuläret

Om innehållet togs bort till följd av en upphovsrättsanmälan får användaren instruktioner om hur en DMCA-motanmälan ska skickas in. Användaren kan också skicka en överklagan via Formuläret för upphovsrättsöverklagan. Processen kan ta upp till 14 dagar. Läs det här om du vill veta mer om upphovsrättsrelaterad borttagning.

Vad händer efter det?

Instagram säger att de ”vanligtvis” granskar överklaganden som inte är upphovsrättsrelaterade inom 24 timmar. 

Vad kan användare göra om en överklagan får avslag (borttagning som inte är relaterat till upphovsrätt)?

Om användare inte håller med granskningsbeslutet kan de överklaga till Facebook Oversight Board. Nämnden väljer endast att granska vissa fall från alla giltiga inlämningar.

Överklagan till TikTok

Vad kan användare överklaga?

På TikTok meddelas användare om beslut som fattas efter TikToks community-riktlinjer och de kan överklaga om de anser att det inte har begåtts några överträdelser.  

TikTok följer också rutinerna för anmälan och borttagning som definieras i avsnitt 512(c) i Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Användare som får en DMCA-anmälan kan skicka in en DMCA-motanmälan. Läs det här om du vill veta mer om upphovsrättsrelaterade borttagningar.

Kreatörer som bryter mot behörighetskriterierna i TikTok Creator Fund eller community-riktlinjerna kan tillfälligt stängas av eller bannlysas permanent från TikTok Creator Fund. De kan överklaga avstängningen från TikTok Creator Fund.

Hur kan användare överklaga?

Konton som har bannlysts får en bannernotifikation i appen gällande bannlysningen. Överklagan för bannlyst innehåll och borttaget innehåll kan skickas in via plattformens gränssnitt.

Användare kan också skicka ytterligare feedback med det här formuläret.

Användare kan skicka en DMCA-motanmälan med det här formuläret.

Kreatörer som har blivit avstängda eller bannlysta från TikTok Creator Fund kan använda plattformens gränssnitt (genom att trycka på bannlysningsnotifikationen i appen) för att dela fler uppgifter och skicka in en överklagan. 

Vad händer efter det? 

När en överklagan skickas av en kreatör granskas den av TikToks supportteam och uppföljning meddelas via notifikationer i appen.

Tillfällig avstängning för kreatörer varar i 30 dagar. Om en kreatör stängs av från TikTok Creator Fund kommer hens uppladdade videor inte vara berättigade till intjänade medel och hen kommer inte att kunna ta ut medel. Efter avstängningen på 30 dagar får användaren en notifikation som informerar om att avstängningen har upphört. 

Vid permanent bannlysning kan man inte längre delta i Creator Fund. Kreatörer som har bannlysts och har medel som de inte tagit ut ännu kan fortfarande ta ut sina medel. 

Vad kan användare göra om överklagan får avslag?

Det finns ingen information om vad användare kan göra om en överklagan får avslag eller om kontot bannlysts permanent (begränsar åtkomsten till rapporteringsfunktionen i appen). Kreatörer kan kontakta TikToks support via  e-post för att få hjälp.

Överklagan till Tumblr

Vad kan användare överklaga?

Tumblr garanterar inte att användare kan överklaga all borttagning av innehåll. Om Tumblr bestämmer att användare har brutit mot riktlinjerna får de ett meddelande via e-post. Om handlingen inte kan förklaras eller korrigeras resulterar det i åtgärder mot kontot, och upprepade brott mot community-riktlinjerna kan resultera i permanent avstängningen för bloggen eller kontot. Tumblr förbehåller sig rätten att stänga av konton eller ta bort innehåll utan föregående meddelande om syfte och utan möjlighet till överklagan.

Användare kan dock fortfarande överklaga de flesta typer av innehåll som flaggats som ”vuxet”.  

Hur kan användare överklaga?

När användarinnehåll tas bort, eller om en blogg eller ett konto stängs av till följd av brott mot community-riktlinjerna, får användare ett meddelande via e-post där de uppmanas att säkerställa att kontots associerade e-postadress fortfarande är gällande.

Användare vars innehåll flaggats som ”vuxet” (beslutas med en blandning av maskininlärning och mänsklig moderering) eller vars bloggar flaggas som ”känsligt innehåll” får ett meddelande på två ställen:

  • På en banner i det flaggade innehållet.
  • I ett mejl med länkar där dina flaggade inlägg kan granskas.

Användare kan därefter, om de anser att innehållet felaktigt flaggats, begära en granskning via en klassificeringsöverklagan. Dessa granskningar utförs av mänskliga granskare. Inlägg som anses vara korrekt flaggade som vuxet innehåll kommer ändras till privat innehåll som endast skribenten kan se. 

Det är endast originalskribenten som kan överklaga flaggning av innehåll. Delningar av flaggat innehåll kan inte överklagas. Innehåll som redan har granskats av ”utbildade experter”, och som i granskningen anses bryta mot community-riktlinjerna, kan inte överklagas.

Användare kan också överklaga när material tas bort till följd av upphovsrätts- eller varumärkesanmälan genom att skicka in en DMCA-motanmälan. För att göra detta måste användaren skicka in en skriftlig anmälan via post till representanten här nedan. Besök den här sidan om du vill veta mer om upphovsrättsrelaterade borttagningar.

Tumblr, Inc. (Automattic)

60 29th Street #343

San Francisco, CA 94110

Attn: Copyright Agent

Vad händer efter det?

Användaren får ett mejl när granskningen av överklagan – som utförs av människor – har slutförts. Under tiden kan de övervaka överklagningens status i avsnittet ”granska flaggade inlägg” i blogginställningarna.

Vad kan användare göra om överklagan får avslag?

Beslut om överklagan är slutgiltiga. Om innehållet redan har granskats kan det inte överklagas, och detta informeras användaren om i bannern i inlägget.

 


 

Överklagan till YouTube

Vad kan användare överklaga?

Användare kan överklaga varningar för innehåll som anses bryta mot YouTubes community-riktlinjer (varningar som involverar en anmälan om upphovsrättsbrott omfattas av en annan process, läs mer här). Om man raderar videon som varningen utfärdades för kommer varningen inte att tas bort från användarens konto. En varning, som används av många plattformar, är en straffåtgärd inom moderering som används för att hantera anmälningar om överträdelser, särskilt för personer som begår flera sådana överträdelser. Varningar från YouTube löper ut efter 90 dagar. När en YouTube-användare får tre varningar inom 90 dagar relaterade till community-riktlinjerna så stänger YouTube av användarens YouTube-konton och tar bort alla videor. Dessa användare kan fortfarande återställa kontot genom att överklaga.  

Hur kan användare överklaga?

YouTube utfärdar varningar när granskare fastställer att innehåll bryter mot YouTubes community-riktlinjer. Personalen blir uppmärksammade om möjliga brott via antingen ett klagomål från en extern part eller via YouTubes ”smarta igenkänningsteknik”. Om en varning utfärdas säger YouTube att användaren meddelas via e-post, aviseringar i mobil och dator, samt ett meddelande i användarkontots kanalinställningar nästa gång de loggar in på YouTube.

För att överklaga går du till din Översikt i YouTube Studio. Öppna kortet ”Kanalöverträdelser” och välj ”överklaga”. 

Ibland tas videor bort på grund av överträdelser utan att det resulterar i en varning eller andra straff. För att överklaga borttagningen loggar du in på ditt konto och går till YouTube Studio. Från menyn till vänster väljer du ”innehåll”. Hitta videon vars borttagning du vill överklaga och klicka på ”överklaga” efter att du håller muspekaren över begränsningstypen som listas i ”begränsningskolumnen”. 

Vad händer efter det?

När användare skickar en överklagan får de ett mejl från YouTube som informerar användaren om överklagningens utfall. Om YouTube anser att innehållet felaktigt togs bort återställs videon och varningen tas bort från användarens konto. Om YouTube står fast vid sitt ursprungliga beslut fortsätter innehållet att vara raderat och varningen ligger kvar på användarens konto. I vissa fall kan YouTube besluta att återställa innehållet men ålägga det med åldersbegränsning. I sådana fall tas varningen bort från kontot.  

Vad kan användare göra om överklagan får avslag?

Användare kan endast överklaga en varning en gång. 

All information i denna överklagningsprocess har verifierats oberoende av YouTube och vi strävar efter att den ska vara så aktuell som möjligt. Rutinerna kan dock ändras över tid, så om någon information du tar del skiljer sig från vad som står här kan du kolla YouTubes policysida (och meddela oss!)

Överklagan till Facebook

Vad kan användare överklaga?

Användare kan överklaga ”majoriteten av alla överträdelsetyper på Facebook”, med ett uttryckligt undantag för ”extrema säkerhetsfrågor, såsom bilder på exploaterande av barn”. Användare kan överklaga borttagning av innehåll (inklusive inlägg, videor, foton, kommentarer), konton, grupper och sidor. För upphovsrättsrelaterade borttagningar, se här).

Hur kan användare överklaga?

Facebook säger att de meddelar användare när innehåll som bryter mot riktlinjerna tas bort. Meddelandet visas oftast i ditt nyhetsflöde när du loggar in på Facebook, samt i din supportinkorg.

I samband med meddelandet får användare alternativet att antingen begära en granskning eller acceptera beslutet. Om en användare väljer att begära en granskning skickas innehållet till ytterligare en granskare för att fastställa om det bryter mot Facebooks community-standarder. Från och med maj 2021 ger Facebook dock i vissa fall endast alternativet att ”inte acceptera beslut” istället för att begära granskning till följd av begränsad tillgång till granskare.

Facebook meddelar också användare när deras konto inaktiveras. Användare ser ett meddelande när de försöker logga in tillsammans med uppgifter om huruvida de kan begära en granskning. Om kontot har inaktiverats för brott mot community-standarderna kan användare också skicka in mer information här inom 30 dagar. Efter 30 dagar inaktiveras kontot permanent och är därefter inte berättigat till en granskning.

Administratörer för sidor eller grupper meddelas om beslut att ta bort eller stänga av en sida eller grupp, och de kan begära granskning via notifikationen eller skicka in en anmälan. Administratörer för grupper som har stängts för brott mot community-standarderna kommer inte kunna skapa några nya grupper ”under en viss tid”. Facebook gör ofta ändringar i sina policyer för grupper.

Gällande upphovsrätt följer Facebook rutinerna för anmälan och borttagning som definieras i avsnitt 512(c) i Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). När Facebook tar bort innehåll som svar på anmälningar om DMCA-överträdelser skickar företaget en notifikation till användaren som informerar om att innehållet har tagits bort. I meddelandet anges också information om anmälan och den anmälande parten. Användare kan i vissa fall informeras om hur de tar kontakt med den anmälande parten om de anser att innehållet felaktigt tagits bort. I giltiga fall anges också information om hur man bestrider borttagningen. 

Användare kan skicka en DMCA-motanmälan genom att använda det här formuläret och då måste de förklara varför de anser att innehållet ska återställas. Facebook tillhandahåller ingen information om när användare får svar på en motanmälan.

Vad händer efter det (borttagningar som inte är relaterade till DMCA)?

Facebook säger att de oftast granskar innehållsborttagning som inte är relaterad till immateriell egendom inom 24 timmar. Innehållet blir otillgängligt för andra Facebook-användare under tiden det granskas

Efter granskningen, om granskaren håller med om det ursprungliga beslutet, förblir innehållet otillgängligt på Facebook. Om granskaren inte håller med om den inledande granskningen och bestämmer att det inte skulle ha tagits bort så går innehållet vidare till en tredje granskare. Den tredje granskarens beslut avgör om innehållet ska tas bort eller inte.

Vad kan användare göra om en överklagan får avslag (borttagning som inte är relaterat till upphovsrätt)?

Om en användare fortfarande inte håller med granskarens beslut kan de överklaga till Facebooks Oversight Board. Instruktioner för att fastställa om ett beslut är berättigat eller inte, samt för att begära granskning från Oversight Board, finns här. För närvarande finns det inga andra sätt att gå vidare med en nekad överklagan för borttagning av innehåll, konton, sidor eller grupper.